பரிசு: ₹43200
நுழைவுக் கட்டணம்: ₹200

The shor, rewarding and authentic rummy experience for you in this cash tournament!

தொடங்கும் நேரம்
பதிவுசெய்தல் சாளரம்
அதிகபட்ச பிளேயர்கள்
பரிசு பூல்
நிலை
18 Apr, 06:50 PM
06:00 - 06:48 PM
216
₹3600
வரவிருக்கும்

பரிசு வடிவமைப்பு

நிலை
பிளேயர்கள்
பரிசு
1
1
₹1000
2
1
₹600
3
1
₹500
4
1
₹400
5
1
₹160
6
1
₹100

கடந்த டோர்னமெண்டுகள்

17th April, 11:50 PM
3 சுற்றுக்கள்
தரம்
பிளேயர்
பரிசு
tournaments icon
#1
S Gnanavel
₹1000
tournaments icon
#2
Virendra
₹600
tournaments icon
#3
Ravi iti
₹500
tournaments icon
#4
Sanjay
₹400
tournaments icon
#5
Varun
₹160
tournaments icon
#6
Rupesh
₹100
கருத்து சமர்பிக்கப்பட்டது - நன்றி!
உங்கள் கருத்தை செயலாக்குகிறோம். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகக்கூடும், பொறுமை காக்கவும்.

ரேட்டிங்குகள் மற்றும் கருத்துகள்

4.5 star icon
1 கருத்துகள் மற்றும் 6 ரேட்டிங்குகள்
5 star icon
(3)
4 star icon
(3)
3 star icon
(0)
2 star icon
(0)
1 star icon
(0)
கருத்துகள் எதுவும் இல்லை
இந்த டோர்னமெண்ட்டிற்கு ரேட்டிங் வழங்குக
(0/50)
(0/500)
(0/50)

கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்

(0/500)
நன்றி! உங்கள் கேள்வியை மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
* உங்கள் கேள்வியானது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எங்கள் குழுவால் விரைவில் பதிலளிக்கப்படும். சரியான கேள்வியை உள்ளிட்டதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்
* கேள்விகள் டோர்னமெண்டுக்கு தொடர்பில்லாதவை நிராகரிக்கப்படும்
உங்கள் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்
Q:
Is there any free tournament to play for me?
A: Yes, there are a lot of free tournaments and just 1-rupee entry fee tournaments to play on our app. You can login now and check the tournaments section to play anytime.
Rummyculture Team
Q:
How many seats are there in this tournament?
A: Max players change in this tournament. You can see 36 and 216 player tournaments of this kind.
Rummyculture Team
Q:
Do you notify before start of tournament if I have registered for this tournament?
A: Most of our tournament registrations opens 50 minutes before start time and registrations close 10 minutes before start time. However, there is a NOTIFY ME option which can be used to get notified when registration window is open for any tournament.
Rummyculture Team
Thank You! We are reviewing your answer.
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
(0/500)
(0/50)
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
whatsapp logo
close share